Tag Archives: pomorac


NA_VODI_sidro02

Crnogorski pomorci i službeno se vratili na ‘belu listu’ EMSA-e

U Službenom listu Evropske Unije juče je objavjeno, da su sertifikati o ovlašćenjima pomoraca koje izdaje crnogorska pomorska adminitracija, priznati od strane EU. Time su pomorci koji imaju crnogorske brevete,…

NA_VODI_branko_potkonjak01

Branko i „Rudi“ preplovili 10.000 kilometara od Kariba do Boke

Po­sli­je osam i po go­di­na ko­je je pro­veo ži­ve­ći i ra­de­ći na Ka­ri­bi­ma, 58–go­di­šnji Bran­ko Pot­ko­njak iz Be­o­gra­da 12. ju­la se ukr­cao na svo­ju je­dri­li­cu „Ru­di” i na­kon tri mje­se­ca…